Lekcie sv. Jozefa: 4 lekcie pre manželov a otcov

Úloha manžela a otca je podľa Božieho zámeru jedinečná a nenahraditeľná. V dnešnej dobe sme ale svedkami krízy mužstva a otcovstva, ako celospoločenského problému. Napriek tomu Boh naďalej pozýva mužov k svätým povolaniam – manžela a otca, mnohí však nevedia čo znamená byť mužom, manželom a otcom podľa svetských kritérií, nieto povolanie byť manželom a otcom podľa Božích zámerov a plánov.

Lekcie sv. Jozefa: 4 lekcie pre manželov a otcov
Foto: © unsplash.com

Svätý Jozef je mocným sprievodcom a spoločníkom pre mužov túžiacich po svätosti a jedinečným príkladom a vzorom mužstva a otcovstva. Preto ho aj svätá Cirkev dáva práve mužom za patróna svätého života a muža mocného príhovoru. Sv. Terézia z Avily to potvrdzuje: „Svet by mal vždy vedieť, že o čokoľvek bude prosiť svätého Jozefa, dostane to.“

V nasledujúcich riadkoch vám ponúknem štyri lekcie, ktoré sa môžeme naučiť od svätého Jozefa, a tak sa snažiť žiť a stávať sa manželmi a otcami podľa Božieho srdca.

 

1. Buďte opatrovníkom a ochrancom

Svätý Jozef bol ochrancom a strážcom Panny Márie a Ježiša. Máriu si vzal za manželku aj napriek ľudským rozumom nepochopiteľných okolností jej tehotenstva, ako sme si povedali v predchádzajúcich lekciách. Utiekol blahoslavenou Pannou a dieťaťom Ježišom do Egypta, aby unikol besneniu kráľa Herodesa (por. Mt 2, 13-18). Keď sa situácia v ich domovine upokojila, na Pánov podnet a slovo anjela, vracajú sa do vlasti, aby naplnil proroctvo Svätého písma (por. Mt 2, 19-23 a Iz 11, 1; 53, 2).

Manželia a otcovia sú, resp. majú byť, opatrovníkmi a ochrancami podľa Božieho zámeru, svojím prijatím tejto role muža napĺňajú úlohu, ktorá im bola nenahraditeľným spôsobom zverená. Sú povolaní chrániť svoje manželky a deti: fyzicky, duchovne, morálne a emocionálne.

V spoločnosti, ktorá napáda úlohu otcovstva a rôznymi spôsobmi oslabuje hodnotu mužstva a otcovstva, hrozí rodine, ako základnej bunke spoločnosti, veľa nebezpečenstiev. Nech sa svet a Zlý snaží položiť rolu muža akýmkoľvek spôsobom, Boh dal mužom a otcom osobitnú autoritu. Povolal ich, aby odvážne slúžili ako strážcovia a ochrancovia rodiny – domácej Cirkvi – rovnako, ako to robil svätý Jozef. Boh nás volá ku kreatívnej odvahe, ako to popisuje Svätý Otec František vo svojom apoštolskom liste Patris corde: „Keď čítame „evanjeliá o detstve“, často sa pýtame, prečo Boh nekonal priamo a jasne. Boh však koná prostredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol človek, prostredníctvom ktorého sa Boh postaral o začiatky dejín spásy. On bol skutočným „zázrakom“, pomocou ktorého Boh zachránil Dieťa a jeho matku. Nebo konalo tak, že dôverovalo kreatívnej odvahe tohto muža (...).

Pri povrchnom čítaní týchto rozprávaní máme vždy dojem, že svet je vydaný na milosť silným a mocným, avšak „dobrá zvesť“ evanjelia spočíva v tom, že nám ukazuje, ako napriek arogancii a násiliu pozemských vládcov Boh vždy nájde spôsob, ako uskutočniť svoj plán spásy. Aj náš život sa niekedy zdá vydaný na milosť a nemilosť mocným silám, ale evanjelium nám hovorí, že podstatné je to, že Boh nás vždy dokáže zachrániť, ak použijeme rovnakú tvorivú odvahu ako tesár z Nazareta, ktorý bol schopný premeniť problém na možné riešenie, keď na prvé miesto kladie vždy dôveru v Božiu prozreteľnosť. Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.“ (por. Patris corde 5)

Nebojme sa teda aj keď prídu prekážky, aj keď sa svet bude snažiť oslabiť rolu a úlohu otcovstva a manželstva, konajme s kreatívnou odvahou a chráňme a opatrujme svoje manželstvá a rodiny.

 

2. Prijmite dar Božieho plánu pre vaše povolanie

Svätý Pavol, pod inšpiráciou Ducha Svätého, používa na opísanie manželskej lásky, vo svojom liste Efezanom, Kristovu lásku ku svojej neveste – Cirkvi:

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.“  (por. Ef 5, 25-28)

Otcovstvo má byť pozemským obrazom Jeho zmluvnej lásky k nám ako k Jeho deťom, ako to vidíme môžeme čítať v prvom liste Jánovom:

„Ako veľmi nás náš nebeský Otec miluje! Prijal nás za synov a dcéry, a my nimi naozaj sme. Ľudia nás často nechápu, lebo nepoznajú Boha. Áno, moji milovaní, už teraz sme jeho deťmi.“  (por. 1Jn 3, 1-2 Nádej pre každého)

Svätý Jozef tieto dary a aj ich Darcu spoznal a prijal ich v plnosti. Nikomu inému nebol zverený väčší dar, ako práve Jozefovi. Prijatím Božieho daru – jeho povolania byť otcom a ochrancom Mesiáša a byť verným a starostlivým manželom Panny Márie, pre jeho poslušnosť a plnenie Božích zámerov v jeho života a s jeho životom, pod jeho ochranou, Boží Syn Ježiš rástol, prospieval, žil medzi nami a vykonal Boží pán našej spásy.  Jozef obetoval svoj život v skrytosti a podriadil ho Božím zámerom „v malej a takmer neznámej dedinke Nazaret v Galilei – o ktorej sa hovorilo, že stadiaľ „prorok nepovstane“ a „nemôže byť stadiaľ nič dobré“ (por. Jn 7, 52; 1, 46)“ (por. Patris corde, pápež František), službe Bohu, svojej rodine a nakoniec, ako vidíme aj dnes – celému svetu.

Manželstvo a otcovstvo sú vznešené dary od Boha - rodinný život však zďaleka nie je dokonalý. Vyžaduje to, aby sme prijali veľa vecí, ktoré sú neočakávané a veľakrát neideálne. Jozef opustil svoje vlastné očakávania, týkajúce sa manželskej lásky a otcovstva. Vydal ich Bohu a Boh mu dal skutočný pokoj v nádeji, že – „že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (por. Rim 8, 28 SEB)  Keď manžel a otec dá celú svoju bytosť, svoje predstavy a plány Bohu k dispozícii, ako to urobil svätý Jozef, bude schopný vidieť ich v duchovným pohľadom a vidieť v nich dobro a budúce požehnanie - nielen súčasný mnohokrát neradostný stav v pozemskej realite. A tak bude schopný viesť svoju manželku a deti do neba a plniť Božiu vôľu a podľa vzoru svätého Jozefa bude môcť naplno žiť dar svojho povolania a získať pokoj, ktorý vyplýva z odpočinku v Božej vôli. (por. Ž 62, 2).

 

3. Žite vo vernosti Bohu

Jozef bol mužom hlbokej viery. Túžil po príchode sľúbeného Mesiáša. Vďaka tejto svojej neuveriteľnej viere bol schopný konať v poslušnosti Bohu aj za tých najnepriaznivejších okolností. Plne dôveroval a veril - a Boh ho obdaroval milosťami primeranými jeho viere a poslušnosti. Takto dostal múdrosť a ďalšie dary, ktoré potreboval na to, aby viedol Máriu a Ježiša ako duchovná hlava Svätej rodiny.

Dnešní manželia a otcovia potrebujú silnú vieru, aby dokázali čeliť výzvam a nebezpečenstvám nášho sveta, najmä pokiaľ ide o vedenie ich rodín. Život svätého Jozefa ukazuje, ako úplná vernosť Bohu uľahčuje poslušnosť; posilňuje vieru; a prináša milosti celej rodine.

 

4. Hľadajte Pána v tichu

Ticho charakterizovalo život svätého Jozefa. Zvestovanie, Vtelenie a Narodenie boli udalosti, ktoré sa diali v tichu a skrytosti. V priestore ticha modlitby nachádzame Boha, ktorý na nás čaká. Prihovára sa k nám, učí nás a upokojuje situácie, v ktorých sa nachádzame. V tichosti nás vedie. Tam objavujeme intímnu, osobnú podstatu Božej lásky k nám. V modlitbovom tichu udržiavame svoje vlastné dvojité videnie života: to znamená, že od nášho Spasiteľa sa učíme objímať nebo aj kríž. Ak manželia a otcovia hľadajú Boha v tichosti a modlitbe, preč od ruchu sveta, budú posilnení. Potom, ako svätý Jozef, spoznajú viac Božej štedrosti, ako si kedy predstavovali.

Manželia a otcovia: Choďte k Jozefovi!

Svätý Otec František vyhlásil tento rok, rokom svätého Jozefa. Nie je to náhoda.

V týchto nepokojných časoch je rola manžela a otca pre spoločnosť absolútne nevyhnutná. Svätý Jozef je vzorom a sprievodcom pre všetkých mužov žijúcich v týchto svätých povolaniach. Môže ich sprevádzať a posilňovať, aby čelili nebezpečenstvám, ktoré dnes ohrozujú rodinný život a základ rodiny ako takej.

Cirkev svätého Jozefa vzýva pod rôznymi menami, ktoré odrážajú jeho duchovné otcovstvo a mužstvo, a taktiež jeho úlohu v dejinách spásy: Opora rodín, Zrkadlo trpezlivosti, Hlava svätej rodiny, Ozdoba domáceho života, Postrach zlých duchov... 

Nepochybujte teda o tom, že vám v čase núdze svätý Jozef príde na pomoc. Jeho príhovor je mocný pred Božím trónom. Je duchovným otcom, verným spoločníkom a spoľahlivým sprievodcom. Svätý Jozef je láskavým ľudským obrazom Božieho otcovstva.

Ite ad Joseph, znie latinské príslovie. Choď za Jozefom! Požiadajte o jeho príhovor.

Modlitba k svätému Jozefovi za manželov a otcov

Svätý Jozef, panenský manžel Márie a ochranca Ježiša, tvoj život bol láskyplným splnením posvätnej povinnosti v tvojom povolaní. Chráňte všetkých manželov a otcov, ktorí ti dôverujú. Sprevádzajte ich v ich bojoch a ťažkostiach. Obklop ich svojou láskavou prítomnosťou. Dopraj im múdrosť, aby mohli žiť svoje povolania tak, ako to zamýšľa Boh. Získaj pre nich pokoj duše, ktorý pochádza z odpočinku v Božej vôli. Priveď ich do dôverného vzťahu s naším Pánom a Pannou Máriou uprostred starostí tohto pozemského života. Požehnajte ich manželky a deti pokojom v rodinnom živote. Zostaňte s nimi ako duchovný otec teraz i naveky. Amen.

Svätý Jozef, hlava svätej rodiny, oroduj za nás!


Predchádzajúca časť: Lekcie sv. Jozefa: Pokora

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!