Obnovenie manželských sľubov na sviatok Svätej rodiny - vykonajte si ho doma!

Milí manželia, či novomanželia! Na Sviatok Sv. Rodiny vám ponúkame špeciálny darček pre vás a vaše manželstvo do ďalších dní. Domáca pobožnosť obnovenia manželských sľubov u vás doma v obývačke. Ako to prebieha a čo všetko (a všetkých) k tomu budete potrebovať?

Obnovenie manželských sľubov na sviatok Svätej rodiny - vykonajte si ho doma!
Foto: © freepik.com

Domáca pobožnosť v čase pandémie COVID-19 (27.12.202)

metodika ■ Evanjelium pre r. 2021: Lk 2, 41-52

 • Pripravte miesto: Na stôl prestrite biely obrus, naň položte kríž, sviecu, Sväté písmo a svadobnú fotografiu.

 • Pobožnosť môže viesť niektorý z blízkych príbuzných, či už rodičia alebo dospelé či dospievajúce deti manželov. Ak to nie je možné, manželia môžu využiť druhú formu pobožnosti (uvedená nižšie).

I. forma obnovy sľubu

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Drahí M. a M. (alebo drahí rodičia), keď ste prijali sviatosť manželstva, Pán Ježiš vás posvätil za kresťanských manželov. Pri prijatí tejto sviatosti ste sľúbili, že budete žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi. Ďakujeme vám, že sa tohto sľubu verne pridržiavate. 

Modlime sa

 • Všetci sa chvíľu v tichosti modlia za manželov.

Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske; ty si sviatostným zväzkom spojil týchto manželov, aby verne zobrazovali tvoju lásku a mali účasť na tvojom stvoriteľskom diele. Daruj im radosť a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Biblické čítania

 • Prednes čítaní zverte dospelým. Ten, kto prednáša čítania stojí, ostatní môžu sedieť, no pri čítaní evanjelia sa aj oni postavia.

 • Žalm si môžete aj zaspievať, nápev nájdete na www.youtube.com/watch?v=feqPV3sM7Us

 • Biblické texty predneste z knihy Svätého písma. 

  • 2020: Prvé čítanie: Sir 3, 3-7. 14-16; žalm:  Ž 128, 1-2. 3. 4-5; evanjelium: Lk 2, 22. 39-40.

  • 2021: Prvé čítanie: Sir 3, 3-7. 14-16; žalm:  Ž 128, 1-2. 3. 4-5; evanjelium: Lk 2, 41-52.

Prvé čítanie

Čítanie z knihy Sirachovho syna.

Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku.

Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal.

Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.

Žalm

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.

Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho cestách.

Budeš jesť z práce svojich rúk; * budeš šťastný a budeš sa mať dobre. R.

Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola. R.

Veru, tak bude požehnaný muž, *ktorý sa bojí Pána.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, † aby si videl šťastie Jeruzalema * po všetky dni svojho života. R.

Evanjelium

Slová svätého evanjelia podľa Lukáša.

Rok B: Lk 2, 22. 39-40

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

-----

Rok C: Lk 2, 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Zamyslenie

Po evanjeliu si doprajte chvíľku ticha na uvažovanie, alebo si prečítajte pastiersky list otca biskupa Tomáša (www.dcza.sk) či nedeľné zamyslenie (www.dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zamyslenia).

Obnovenie sľubov

Milí M. a M. (alebo milí rodičia), teraz si obnovte svoj manželský súhlas.

 • Manželia sa postavia čelom k svojim blízkym, ktorí držia kríž. Držiac sa za ruky si obnovia svoj sľub:

Pred tvojou tvárou Pane pred tvárami našich blízkych si obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme, aby sme žili v tvojej milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

 • Nasledujú vzývania a modlitba.

Velebíme ťa, Bože, Otče, že tvoj Syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach. Velebíme ťa, Bože. 

Velebíme ťa, Bože, Ježišu Kriste, že si povýšil manželstvo na sviatostný zväzok. Velebíme ťa, Bože. 

Velebíme ťa, Bože, Duchu Svätý, že prebývaš v čistých srdciach ako vo svojom chráme a napĺňaš nás svojou láskou. Velebíme ťa, Bože. 

Bože, nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj týchto manželov vo svojej milosti, urob ich pokojnými a šťastnými, daj, aby aj v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako tvoj Syn slúžil nám. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba

A teraz slovami Pána Ježiša, ktorý posvätil vašu lásku vo sviatosti manželstva, modlime sa k nebeskému Otcovi: Otče náš…

S dôverou sa obráťme na Pannu Máriu, matku Pána Ježiša a Jozefovu nevestu: Zdravas' Mária…

 • Zakončite prežehnaním.

Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen.


 

II. forma obnovy sľubu

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Manželka: Keď sme pred rokmi prijali sviatosť manželstva, Pán Ježiš nás posvätil za kresťanských manželov. Ďakujem za dar spoločného života i za požehnanie, ktorým Pán sprevádza naše manželstvo.

Manžel: Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske; ty si nás spojil manželským zväzkom, aby sme verne zobrazovali tvoju lásku a mali účasť na tvojom stvoriteľskom diele. Daruj nám aj naďalej radosť a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 • Nasledujú čítania a zamyslenie tak, ako je to uvedené v prvej forme.

Obnovenie sľubov

 • Manželia sa postavia čelom k svojim blízkym, ktorí držia kríž. Držiac sa za ruky si obnovia svoj sľub:

Pred tvojou tvárou Pane pred tvárami našich blízkych si obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme, aby sme žili v tvojej milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

 • Nasledujú vzývania a modlitba.

Manželka:

Velebíme ťa, Bože, Otče, že tvoj Syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach. Velebíme ťa, Bože. 

Velebíme ťa, Bože, Ježišu Kriste, že si povýšil manželstvo na sviatostný zväzok. Velebíme ťa, Bože. 

Velebíme ťa, Bože, Duchu Svätý, že prebývaš v čistých srdciach ako vo svojom chráme a napĺňaš nás svojou láskou. Velebíme ťa, Bože.

Manžel:

Bože, nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj nás vo svojej milosti, urob nás pokojnými a šťastnými a daj, aby sme aj v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako tvoj Syn slúžil nám. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

Modlitba

A teraz slovami Pána Ježiša, ktorý posvätil našu lásku vo sviatosti manželstva, modlime sa k nebeskému Otcovi: Otče náš…

S dôverou sa obráťme na Pannu Máriu, matku Pána Ježiša a Jozefovu nevestu: Zdravas' Mária…

 • Zakončite prežehnaním.

Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen.


Neoficiálny text, len pre súkromnú potrebu v čase obmedzení COVID-19. Texty sú prevzaté a upravené z obradu Požehnania rodín na sviatok Svätej rodiny, čítania sú zo sviatku.

Autor: dp. Jozef Možiešik

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!