Kňaz Pavol Hudák: Čistota pred manželstvom je objavovaním srdca človeka

Budovanie vzťahov, predovšetkým tých partnerských, je niekedy pomerne náročné. Býva to nielen rozhodnutie, s ktorým sú spojené určité následky, no malo by to byť azda aj akési osobné presvedčenie urobiť všetko pre šťastie a dobro svojho partnera/ky a nie len pre seba samého, spojené hoc aj s nejakou obetou. Býva predmanželská čistota práve kameňom úrazu vo vzťahu, ktorá vzťah môže pochovať? Či ho naopak posilní? Na túto tému sme sa rozprávali s katolíckym kňazom o. Pavlom Hudákom, rektorom Pastoračného centra Anny Kolesárovej - centra pre mladých (Domček) vo Vysokej nad Uhom.

Kňaz Pavol Hudák: Čistota pred manželstvom je objavovaním srdca človeka

Čo si môžeme predstaviť pod čistotou vo vzťahu?

Čistota vo vzťahu znamená čistý úmysel budovať vzťah, pretože príťažlivosť muža a ženy spôsobuje, že vznikajú vzťahy aj bez lásky. Čistota je práve tá priezračnosť vzťahu, keď im ide naozaj o lásku. Čistota vo vzťahu chráni aj súkromie intimity každého z nich. Intimita je dar, ktorý sa darúva ako svadobný dar. Niečo krásne, hlboko osobné v človeku. Zároveň intimita ako taká v sebe nosí pamäť. Preto hovoríme o nevinnosti, o kráse čistoty alebo panenstva. Keď má človek intímnu skúsenosť z predošlého vzťahu, tak sa mu to v intímnych chvíľach s inou osobou vracia. Potrebuje uzdraviť, vyčistiť, dať do poriadku a oslobodiť sa od minulosti. Preto čistota znamená mať čistý štít, jasnú pamäť a schopnosť patriť celý tomu druhému človeku. Preto je čistota úžasný dar byť darom. Keď človek žije čisto, oveľa ľahšie sa vie celý darovať z čistej lásky. Človek potrebuje mať vzťah čistý a nie falošný. Pretože niekto môže mať aj iné úmysly pre vzťah, ako napr. získať majetok, prestíž, pekné telo, môže mať jednoducho nečisté motívy. Zo začiatku to aj tak začína, že chlapec sa teší nie preto na dievča, žeby ju mal tak rád, ale jemu je s ňou dobre (a zo strany dievčaťa je to podobné). Najprv sú v človeku túžby a až časom rastie láska a učí, čo znamená milovať a obetovať sa pre druhého. Nielenže ho obdivuje navonok, na prvý pohľad, ale obdivuje vnútro, jeho srdce. Preto čistota vo vzťahu znamená budovať vzťah, ktorý je založený na úprimnej, čistej láske.  

Pojem „vnútorná krása“ na prvý pohľad môže vyznievať ako nepochopiteľné tajomstvo. Čo môžeme pod tým rozumieť?

Vnútorná krása je schopnosť chrániť si hodnoty srdca, ako je vernosť, úcta, sebaúcta, zdravá sebadôvera. Vnútorná krása chráni aj identitu človeka. Chlapec alebo dievča, je mu ľahšie žiť vlastnú identitu, keď prežíva človek vnútorný pokoj a má čistý štít. Je mu ľahšie žiť lásku, keď chráni a buduje svoju vnútornú krásu. Pri vnútornej kráse môžeme rozprávať aj o čnostiach. Ľudské čnosti, ktoré človek nosí v sebe, ako je čnosť múdrosti, sily spravodlivosti a miernosti. Je to čosi hlboko ľudské a u nás veriacich podporované božskými čnosťami – vierou, nádejou a láskou. Vnútorná krása je túžba byť dobrým človekom. Byť človekom, ktorý je ochotný niečo z lásky urobiť pre druhého človeka. Vnútorná krása je postoj k životu a postoj k hodnotám, ktoré vyznáva svojim životom. Aj ľudia neveriaci, môžu byť vnútorne pekní, majú určité princípy, podľa ktorých sa správajú, vážia si rodinu, vážia si vernosť, vzťah, seba, druhých. Tí ľudia nemajú ďaleko od Boha, nemajú ďaleko k viere, lebo svojim životom žijú vieru, aj keď sa za veriacich nepovažujú. Čistota pre neveriacich môže byť symbolom priezračnosti, niečo ako čistý potok, čistý prameň, z ktorého sa dá napiť. O čo viac my veriaci, ktorí môžeme žiť sviatostne. Sviatostný život rozvíja v nás vnútornú krásu, sme posväcovaní. Chcem povzbudiť mladých, aby sa nebáli žiť sviatostnosť lásky, nechali sa posväcovať Kristom, ktorý premieňa ľudské srdce a pripravuje byť darom pre druhých. Eucharistia je sviatosťou lásky a jednoty.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že slovné spojenie „predmanželská čistota“ je pochopiteľné a jednoznačné, no aj napriek tomu sa nájdu nielen mladí ľudia, ktorí mu nerozumejú úplne. Môžete prosím vysvetliť, čo je to vlastne tá predmanželská čistota?

V manželstve dochádza k spečateniu manželskej lásky, kedy sa manželia stávajú jedným telom.  Kým dvaja ľudia nie sú manželmi, nie sú jedno telo. Potrebujú sa vnímať osobitne, a tak sa aj prijímať, pretože kým nie sú manželmi, stále môžu patriť niekomu inému. Všetko, čo by si chcel prežiť v živote iba s jedným človekom, si máš chrániť len pre toho jedného.

Je pekné s niekým chodiť, priateliť sa, ale tam ešte nie je záväzok. Aj keby mali po zásnubách, je tam prísľub, ale ešte stále tam nie je záväzok manželstva. Niektorí sa dokonca po zásnubách rozídu, pretože si uvedomujú vážnosť rozhodnutia a záväzku. Preto je dobré mať zásnuby, aby človeku došlo, že to ďalšie „áno“ pred oltárom, bude navždy.

Preto čistota pred manželstvom, je úprimným objavovaním srdca človeka. Čiže nie tela, ale srdca. Keď ľudia hľadajú telo druhého človeka, často prestávajú vnímať srdce, lebo telo srdce prehluší. Telo kričí žiadostivosťou, ale srdce čisté šepká o láske. Preto, keď vstúpi nečistota do vzťahu, zmenia sa záujmy vo vzťahu. Mladí ľudia si potom kladú otázku, prečo vlastne spolu chodia. Čistota je skúškou vzťahu, či sa naozaj majú radi. Keď je vzťah čistý, pociťujú slobodu a vždy sa môžu rozísť bez výčitiek svedomia. Z nečistého vzťahu sa človek nevie vyslobodiť. Sú tam sexuálne túžby a určitá telesná spätosť s tým človekom, a preto, keď sa pohádajú, znova a znova sa zmierujú v posteli. Sex ich umelo drží pokope. Žijú v klamstve a lož má krátke nohy. Aj tak sa ten vzťah raz rozpadne a zaplatia za to nevinné deti.

Keď vznikajú krízy vo vzťahu, ktorý nie je čistý, ťažšie ich prekonávajú. Keďže prežili spolu niečo veľmi intímne a zároveň skrze krízu pociťujú neistotu a strach, že komu som sa intímne otvoril/a stáva sa, že človek chce ujsť z chorého vzťahu a už nikdy by sa doň nechcel vrátiť. Vznikajú hlboké zranenia, ktoré tam nemuseli byť. Nečistota spôsobuje chaos v citoch a človek sám sebe prestáva rozumieť. Čistota dáva silu byť pravdivým, nečistota ju berie. Keď sú čistí, ľahšie vedia nájsť k sebe cestu aj keď príde kríza. Je lepšie byť čistým a riešiť veci v pravde a láske. Preto je dôležité žiť predmanželskú čistotu, aby ľudia vedeli, prečo vôbec sú spolu.

Je možné vytrvať v skúške predmanželskej čistoty? Ako? Čo v prípade, ak budú mať partneri po svadbe problém s intímnym životom?

Mladým, ktorí chcú mať  čistý vzťah radím, aby nepoužívali vášnivé bozky, vášnivé objatia  a aby nešli do samoty a do tmy. Ak to nedodržiavajú, ťažko budú môcť mať čistý vzťah. Diabol ich pokúša, lebo vie, že medzi nimi by mohla vyrásť úprimná čistá láska. Zvedie ich na nečisté veci, aby ich pošpinil, aby začali po sebe nečisto túžiť, aby boli spútaní žiadostivosťou a nie láskou. Aby sa medzi nimi narušila vzájomná úcta a dôvera a aby im zobral sebaúctu a sebadôveru. Diabol existuje a je proti láske, preto zvádza.  Keď Adam v raji videl  nahú Evu pociťoval príťažlivosť a obdivoval aká je krásna. Po prvotnom hriechu začali pociťovať hanblivosť, ktorá ich mala chrániť. Vtedy Adam už pozeral na Evu nie príťažlivo, ale žiadostivo. Jeho pohľad bol zatemnený, už nebol čistý. Nevedel už obdivovať jej krásu a nahotu v čistote. Začal ju vidieť nečisto. Sex nemá byť o túžbe po sebauspokojovaní, ale o túžbe stať sa darom v čistej manželskej láske.

Láska chráni sex. Pokiaľ človek nežil sexuálne a vstupuje do čistého vzťahu je prirodzené, že nemá s kým porovnávať sex, nevracia sa iný sexuálny partner v predstavách a to je väčší predpoklad pre intímny súlad. A ak by zistili po sobáši, že jeden z nich nie je schopný intímneho života, manželstvo je neplatné. Keďže nedošlo k naplneniu podstaty sviatosti manželstva, stačí napísať žiadosť o zneplatnenie. Hovoríme o ňom, že manželstvo je uzavreté, ale nekonzumované. Môžu sa rozísť a mať sobáš opäť v kostole s niekým iným. Sexuálny život má byť niečo úplne nové, niečo krásne, niečo o tajomstve manželskej intimity. Keď ľudia vstupujú do manželstva, tak sa učia intímnemu životu. Oni dvaja ako čistí sú pre seba požehnanými učiteľmi manželskej lásky. Nie je to o tom mať rýchlo sex, lebo je to už dovolené, ale si jeden druhého vážiť, obdivovať a objavovať. Sexuálny život je ich spoločné dielo vzájomnej úcty a dôvery, ktoré sa postupne pretvára prijímaním nového života v dare plodnosti.

Je možné považovať za hriech porušenie predmanželskej čistoty aj vtedy, ak začali spolu partneri sexuálne žiť z lásky? Ak áno, prečo?

Je to hriech, lebo nie sú manželmi. Sviatostné manželstvo je výlučné a nerozlučné. Božou mocou sa z dvoch ľudí stáva jeden. Už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Je to tajomstvo manželskej lásky. Ak sa mladí majú radi a chcú žiť intímne, potrebujú sa zosobášiť, aby vzťah bol požehnaný. Bez Božieho požehnania neprídu milosti sviatostného manželstva do vzťahu a navyše žijú v ťažkom hriechu. Sobáš je pozvaním Boha a celého neba do vzťahu a verejným vyhlásením pred priateľmi a blízkymi, že sú navždy z lásky svoji. Povzbudzujem  všetkých, aby neváhali ale sa zosobášili, ak sa majú naozaj radi.

Vysvetlili ste nám, čo znamená predmanželská čistota. Mnoho ľudí, ktorí však do vzťahu vstupujú, budujú ho a azda zvažujú manželstvo, však nerozumejú, čo znamená manželská čistota, o ktorej sa tiež rozpráva. Ak sú predsa 2 ľudia manželmi, existuje čistota aj v manželstve? Ak áno, je možné ju žiť a uskutočniť túto askézu v reálnom živote? Vedeli by ste uviesť aj konkrétny príklad žitia manželskej čistoty?

Manželská čistota znamená, že manželia akceptujú prirodzený poriadok plodnosti, ktorý je daný Stvoriteľom (plodné a neplodné dni). Týka sa to v podstate ženského tela, ktoré v sebe nosí časostroj. Manželský akt má intímne vyjadriť lásku a odovzdať život. Nesmie sa vylúčiť ani jeden z jeho cieľov. Muž má brať ženu celistvo. Tak ako je stvorená s jej krásou, ale aj s jej prirodzenou plodnosťou. Ak by chcel vylúčiť jej plodnosť z manželského styku, žena pocíti, že má rád skôr jej telo ako srdce. Keďže žena je plodná len niekoľko dní v mesiaci, mimo plodných dní môžu manželia žiť sexuálne aj bez obáv, že počnú dieťatko.  Plodnosť nie je choroba, proti ktorej by mala brať žena tabletku. Treba vnímať plodnosť ako veľký dar od Stvoriteľa, je to pozvanie stať sa spolutvorcami nového života. Keď sa využívajú neplodné dni, zvyknú hovoriť niektorí, že je to „kresťanská antikoncepcia“. Preto to chcem uviesť na pravú mieru. Keď sa mladí vezmú, mali by splodiť dieťa, aby naplnili plodivú podstatu manželstva a dali „daň životu“. Manželská čistota znamená žiť prirodzene svoj intímny život. Keď už majú dieťa, môžu „využívať prirodzenú neplodnosť“.  Ak nechcú aktuálne počať ďalšie dieťa, je potrebné zdržiavať sa styku kvôli plodnosti. V podstate tu ide o zodpovednosť za lásku a za plodnosť v manželstve.

Aké negatívne následky so sebou prináša nedodržiavanie predmanželskej čistoty v manželstve?

Čistota je veľký dar manželskej lásky. Svoju čistotu prinášajú ako svadobný dar  do vzťahu manželskej lásky, ktorý spolu vkladajú do rodinného depozitu. Čistota oboch sú duchovné perly do pokladnice manželskej lásky, z ktorej budú čerpať silu žiť čisté vzťahy ich deti. Z tohto bohatstva bude žiť aj ich vzťah.  Čistota buduje vzájomnú úctu a dôveru a poukazuje na krásu a pravý zmysel vzťahu. V nečistote ľudia skôr začnú pochybovať o vzťahu. Následkom predmanželskej nečistoty môže vzniknúť falošný vzťah, ktorý nie je založený na láske. Za takýto vzťah zaplatia nevinné deti. Ak nemajú rodičia svedectvo čistého vzťahu, tak nebudú vedieť deti ochrániť pred zlyhaniami. Preto povzbudzujem mladých, aby žili čisto. Oplatí sa to.

Medzi nami žijú ľudia, ktorí sa stretávajú s tým, že aj keď žijú čisto a majú zároveň túžbu po milovanej osobe, stále im niečo bráni ísť do vzťahu. Nechcú sa stať citovo tvrdým kameňom. Čo by ste im poradili?

Zodpovedný človek si uvedomuje, že nie je jednoduché sa pre niekoho rozhodnúť, zvlášť ak už má niečo odžité, možno má menej odvahy urobiť takéto rozhodnutie. Preto by si mal  položiť základnú otázku, či naozaj chce mať taký človek manželstvo alebo len priateľstvo. Dnes je veľa single ľudí, ktorí majú priateľstvá, žijú čisto, žijú svoje súkromie. Vznikajú spoločenstvá, kde sa môžu stretávať, chodiť spolu na túry a zažívať radosť zo spoločenstva. Je potrebné si uvedomiť, že s pribúdajúcim vekom prichádzajú myšlienky, či predsa len to nemalo byť ináč. Zrazu taký človek zistí, že možno nechce zostarnúť sám. Preto je dobré myslieť dopredu, nezatvárať sa pred vzťahmi, ale učiť sa otvorenosti, aby sa život stával tým najkrajším darom prežitým v plnosti. Staň sa darom pre niekoho.

Môže sa stať, že sa človek vo vzťahu zablokuje a nevie sa rozhodnúť pre toho konkrétneho, s ktorým sa priatelí. Ak túži po manželstve,  mal by sa od neho odpútať, aby bol schopný robiť ďalšie rozhodnutia. Nemá byť väzňom vo vzťahu, ktorý nemá budúcnosť. Je lepšie poznať pravdu, ako žiť ďalej v nejakom sladkom klamstve.

V prípade, že človek zažil uzdravenie z nečistoty, je podľa vášho názoru potrebné, aby o tom napísal svoje svedectvo? Ak áno, prečo?

Ak niekto zažil uzdravenie z nečistoty, mohol by napísať svedectvo pre povzbudenie iných, ale aj kvôli sebe pre spečatenie vlastného rozhodnutia. Stal sa novým človekom a už nechce znova vstúpiť do otroctva, kde bol predtým. Aj Ježiš povedal niektorým z tým, ktorých uzdravil, aby išli vydať svedectvo, lebo to posilňuje ich rozhodnutie v prijatí daru. Je treba zvážiť, či svedectvo vydať verejne alebo anonymne. Ženy sú zvlášť zraniteľnejšie pre vydanie svedectva o predošlom živote v nečistote. Ak má milujúceho manžela, v ktorom má citovú oporu, s jeho súhlasom by také svedectvo mohla vydať. Myslím, že mužom je ľahšie o tom rozprávať. Tak či tak anonymne vydané svedectvo môže byť veľkým povzbudením a pomocou pre mnohých.

Nadviazala by som následne na predchádzajúcu otázku. A síce, môže Boh uzdraviť človeka, ktorý má problém s nečistotou, skrze svedectvo iného (kamaráta), ktorý týmto problémom prešiel a bol uzdravený?

Áno, je to možné. Pri osobnom rozhovore sa dá odovzdať svedectvo o vlastnej skúsenosti uzdravenia. Každé svedectvo o zmene života je dôkazom toho, že sa to dá, že je možné byť reálne oslobodený a uzdravený. Boh robí zázraky, je to jeho dielo v nás, stačí mu dovoliť. Svedectvo má nadchnúť, povzbudiť a otvoriť srdce, aby mohla prísť Božia milosť. Hovorí sa, že slová povzbudzujú, ale príklady priťahujú.

Dnes sa môžeme stretnúť aj so situáciou, kedy dvaja mladí zasnúbení ľudia, ktorí ešte nie sú zosobášení, spolu žijú v jednej domácnosti, hoci spolu sexuálne nežijú. Je to hriech (možno z dôvodu, že sa vystavujú príležitosti k smilstvu)?

Je to nielen príležitosť na hriech, ale z toho plynie verejné pohoršenie. Ľudia totiž vnímajú realitu, že nie sú manželmi a spolu bývajú. Pohoršením sú aj keď nežijú sexuálne. Svojim životom dávajú zlý príklad ostatným, ktorí by ich potom mohli nasledovať v takomto správaní, aj keď je tam úmysel žiť čisto, predsa prináša hriech pohoršenia a navádzania na hriech ostatných, ktorí by ich v tom nasledovali. Ak by toto bola správna norma správania mladých veriacich ľudí, tak by ochorelo správanie mladých, ktorí spolu chodia a pritom spolu bývajú. Oveľa skôr by padli do nečistoty, stali by sa zlým príkladom pre ostatných, v prípade rozchodu by v nich zostali spomienky na spoločnú domácnosť v predošlom vzťahu, ktorá by narúšala súlad a psycho hygienu v ďalšom vzťahu, v ďalšej spoločne žitej domácnosti... A keď raz prídu na svet ich deti, nebudú mať pre ne svedectvo o čistom chodení, aj keby žili čisto, deti by tiež chceli s niekým bývať. Svojim dospievajúcim deťom nevysvetlíš túto vec, prečo ty si mohol a on nemôže a prinesie to intímne zranenia deťom. Takéto správanie ti vezme rodičovskú autoritu a dobrý vzor pri výchove vlastných detí. Bezmocne sa budeš na ne prizerať a nebudeš ich môcť zachrániť pred nečistými vzťahmi a ani im pomôcť.  V konečnom dôsledku, aj keby takýto ľudia žili čisto, málokto uverí, že žijú čisto. Skôr uveria, že je to život v nečistote. To znamená, že toto svedectvo nie je o čistom vzťahu, ale o nečistom, aj keby bol čistý.

Vieme, že vnímanie rôznych situácií mužov a žien nemusí byť, dokonca sa odvážim povedať, že nie je, vždy rovnaký. V súvislosti s vnímaním predmanželskej a manželskej čistoty, myslíte si, že tu existuje medzi pohlaviami rozdiel?

Muž vníma ženu ako dar a túži ju objaviť ako krásku svojho srdca. Prirodzene túži ženu poznávať aj telesne, pretože ho to veľmi priťahuje. Je stvorený ako telesnejší, aby bol schopný intímneho styku. Predmanželská čistota pre muža je veľký zápas, ale zároveň obrovský dar, po ktorom túži. Chce mať ženu, ktorá patrí iba jemu. To ho robí šťastným, keď môže svoj sen o svojej princeznej naplniť vo vzťahu čistej lásky. Preto, keď chalan zažije sex, začne si uvedomovať akési znechutenie a sklamanie. Prvotná túžba po žene akoby opadla.  Spoznal jej intímne tajomstvo a začne si klásť otázku, či ten vzťah je správny. Jeho túžba po jej vnútornej kráse ostala nenaplnená. Často si začne uvedomovať, že to nemali robiť, pretože mu začala chýbať táto jedinečná ozdoba na nej, ktorá ho predtým tak priťahovala. Akoby stratila vnútornú príťažlivosť pre jeho srdce. Muž v sebe prežíva hlboký konflikt záujmov. Telo chce sex a srdce chce pannu. Veľmi potrebuje v tom pomôcť. Žena určuje hranice a muž sa prirodzene túži dotýkať jej hraníc. Sebaúctou ho učí úcte k nej. Ak mu jasne dá najavo, že chce byť čistá pre manžela, môže si uvedomiť, že má pri sebe krásnu a vzácnu ženu, pre ktorú sa oplatí bojovať. Jeden chlapec sa spýtal dievčaťa po pár stretnutiach: „Ty by si chcela mať čistý vzťah až do svadby?“ Ona mu odpovedala: „Áno“. On jej za túto jasnú reč poďakoval.  

Obrazne povedané muž vníma predmanželskú čistotu ako čas a dôvod chrániť krásku pre seba a pre ich deti. Preto chcem povzbudiť všetky ženy a dievčatá, aby ste nezabudli na túto dôležitú úlohu žien - svojou čistotou chrániť od túžby mužského  srdca. 

Žena v sebe nesie túžbu byť jedinečným a nenahraditeľným darom pre muža. Chcela by vzťah, v ktorom sa cíti v bezpečí, kde nemusí mať strach, že bude zneužívaná. Túži byť prijímaná a milovaná taká, aká je. Čistota jej dáva pocit slobody, že môže patriť komu chce. Jej intimita je jej tajomstvom, ktoré nechce zdieľať bez lásky so žiadnym mužom. Čistota jej dáva pocit jedinečnosti a vnútornej krásy. Často sa však stáva, že tento pocit si začne uvedomovať do hĺbky až po zlyhaní. Akoby v tej chvíli nevedela myslieť dopredu. Žena, keď je zamilovaná, túži to dať najavo práve skutkom sebadarovania. Tak je stvorená. Túži sa dávať z lásky. Na jednej studni je napísané: ,,Mojím životom je dávať sa‘‘. Túžba ženy stať sa darom pre muža je vždy chránená čistotou jej srdca. Môžeme objaviť stvoriteľský význam aj v jej telesnom panenstve, ktoré je vonkajším znakom ochrany jej srdca pred zranením. Toto vedomie jej dáva hranice a ju chráni, aby neurobila chybu v túžbe po sebadarovaní.  Panenstvo chráni jej srdce a ak došlo u nej k zlyhaniu, je potrebné sa vrátiť a prijať pôvodný plán Stvoriteľa pre ochranu jej srdca. Pri svätej omši sa modlíme: Milosrdný Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom... to znamená, že nevinnosť je tak krásna a čistá ako nebo. Boh ju miluje a práve preto ju chce darovať všetkým kajúcim hriešnikom. Pretože byť čistou znamená byť chcenou z lásky. Žena predmanželskú čistotu vníma ako schopnosť chrániť si vnútornú krásu. 

Čo by ste odkázali čitateľom portálu Bezhraničnej lásky v oblasti čistoty (žijúcim single, vo vzťahu či manželstve)?

Bezhraničná láska? Bezhraničná v láske mi pripomína synonymá milosrdenstvo, vzájomné prijímanie, úcta, dôvera, vernosť, priezračnosť, čistota. Znamená to výzvu pre milujúcich, že treba dôverovať napriek všetkému. Prajem portálu bezhraničnej lásky, aby tento odkaz šírili každým jedným slovom. A čitateľom prajem, aby všetky prijaté myšlienky a  svedectvá ich posilnili v láske a aby im otvorili srdcia pre budovanie zdravých vzťahov.

Aj cez príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej sme pozývaní do pravdivých a čistých vzťahov a do spoločenstva so svätými v nebi. Myslím si, že všetky vzťahy by mali byť nebeské, krásne a inšpirujúce. Aby dievča chlapca potiahlo bližšie k Bohu a to isté aj zo strany chlapca k dievčaťu. Vtedy budú úprimne šťastní a budú zažívať radosť z tej dobrodružnej cesty, na ktorej si všetci môžeme uvedomovať, že sme povolaní do požehnanej večnosti. Prajem všetkým bezhraničným, aby milovali bez hraníc smiley.

rozhovor pripravila: Mária

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!