Aj Boh je žiarlivý, či?

Tento článok nebude primárne o žiarlivosti vo vzťahoch. Budeme viac hovoriť o Bohu a Biblii. Pomedzi riadky si však možno všimnúť aj zopár podnetov do nášho života. Ale začnime údajmi.

Aj Boh je žiarlivý, či?
Foto: © unsplash.com

V roku 2019 bolo na Slovensku takmer 30 tisíc sobášov a 10 tisíc rozvodov (presné čísla a ďalšie údaje je možné nájsť na stránke Štatistického úradu SR). Príčinou v 6 tisícoch prípadov rozvodov bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Iné boli z dôvodu alkoholizmu, nezáujmu o rodinu a spolužitie. K tisícke sa blíži údaj v kolónke „nevera“. Ak na jednej strane odborníci varujú pred neverou vo vzťahu, na druhej strane vystríhajú aj pred žiarlivosťou. Tá sa v 50-60% uvádza ako dôvod násilného správania jedného z partnerov. 

Podobne sa pozerajú aj na krízu vo vzťahu či v manželstve. Nastáva v momente, keď je dôvera jedného niečím nalomená, zvyčajne konaním jeho polovičky.

Snúbenci spomínajú, že medzi nedostatky, ktoré by im prekážali na tom druhom a ktoré by nevedeli počas chodenia prehltnúť, patrí agresívne správanie, ponižovanie, klamanie, podvádzanie, ľahostajnosť a prílišná žiarlivosť. Podobne sa pozerajú aj na krízu vo vzťahu či v manželstve. Nastáva v momente, keď je dôvera jedného niečím nalomená, zvyčajne konaním jeho polovičky. Ďalším problémom môže byť nedostatok komunikácie, nevysvetlené či zamlčané problémy, nedostatok času na seba, málo súkromia, žiarlivosť a podobne.

Čo hovorí o žiarlivosti Biblia? Prorok Zachariáš zapísal takéto slová: „Toto hovorí Pán zástupov: Horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím“ (Zach 8, 2). Je teda aj Boh žiarlivý?

... žiarlivosť (alebo lepšie povedané horlivosť) patrí medzi vlastnosti Boha. Nie však ako akási nekontrolovateľná emócia, ale ako správne nastavenie vzťahu: Boh a jeho vyvolený národ.

V dialógu s Mojžišom prikazuje Boh jemu a cez neho celému izraelskému národu, že sa nesmú klaňať cudzím Bohom. A dodáva sa: „Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh“ (Ex 34, 14). Hebrejský termín qanna sa spája s Bohom, keď sa chce vyjadriť zápal či horlivosť v túžbe po poslušnosti: „Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh“ (Ex 20, 5); „Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh“ (Dt 4, 24); „Lebo Pán, tvoj Boh, ktorý je v tvojom strede, je žiarlivý Boh. Aby azda nevzbĺkol proti tebe hnev Pána, tvojho Boha, a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme“ (Dt 6, 15).

Treba zdôrazniť jeden detail. Keď sa hovorí o žiarlivosti Boha, nemyslí sa na emóciu a jej vzplanutie (ako je tomu väčšinou u nás), ale viac sa chce podčiarknuť horlivosť, zanietenie či úsilie o záchranu vyvoleného národa. Týmto spôsobom sa chce vyzdvihnúť Božia snaha o záchranu ľudí a ustarostenosť o nich.

Apoštol Pavol sa v Liste Efezanom prihovára Božím bojovníkom a detailne predstavuje, v čom má spočívať ich výzbroj: „Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ (Ef 6, 13-17). Pritom parafrázuje slová starozákonného proroka Izaiáša: „Odial sa spravodlivosťou ako pancierom a prilbu spásy mal na hlave, ako odev obliekol si rúcho pomsty, horlivosťou sa ako plášťom zahalil“ (Iz 59, 17). Pri slove horlivosť nachádzame opäť naše známe qineah: horlivosť, zápal, žiarlivosť.

Čo nás chce naučiť tento krátky pohľad do Biblie? Že žiarlivosť (alebo lepšie povedané horlivosť) patrí medzi vlastnosti Boha. Nie však ako akási nekontrolovateľná emócia, ale ako správne nastavenie vzťahu: Boh a jeho vyvolený národ. V duchovnej výzbroji veriaceho človeka je žiarlivosť tiež prítomná. Má byť plášťom, ktorým sa zahaľujeme. Avšak nespomína sa tu pomsta, ani krviprelievanie (hoci v tom ľudskom slovníku to bohužiaľ môže skĺznuť až sem). To, čo sa chce žiarlivosťou Boha podčiarknuť, je jeho láska.

A ako je to v našom živote? Žiarlivosť je zrejme viac o podozrievaní, hneve, možno až brojení a chystaní plánov. Čo keby sme sa chceli niečo naučiť od Pána – totiž, že žiarlivosť v biblickom ponímaní je skôr o horlivosti, túžbe ochrániť toho druhého, nedovoliť, aby sa vydal na zlé cesty a aby konal skutky, ktoré sú proti Bohu.

Na záver dovoľte ešte slová, ktoré apoštol Pavol adresuje veriacim v gréckom meste Korint: „Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu“ (2 Kor 11, 2). Pavlova horlivosť spočíva v obetovaní (venovaní) Korinťanov Pánovi. Zasnúbil kresťanov Ježišovi, aby boli pre neho ako ten najčistejší dar, verní jeho slovu, takí, ktorí chcú patriť len jemu.

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!