Ako nájsť životného partnera?

Alebo... Našiel si u Pána - Hospodina zaľúbenie?

Ako nájsť životného partnera?

Za Ježišom prišiel bohatý mladý muž a pýta sa: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.“ Prečo Ježiš takto odpovedá? Vraví to, že sám nie je dobrý? Nič také. Boh urobil človeka dobrého, ale skrze hriech a nezávislosť sa každý stal zlým a stratil pôvodnú krásu. Ježiš mladíkovi ukazuje, že je hriešny (aj keď má navonok vysokú morálnu úroveň) a že on sám nemôže nič urobiť pre svoju záchranu. Vedie ho taktiež k tomu, aby si plne uvedomil, čo povedal. Ak Ježiša nazýva dobrým, nech k nemu tiež pristupuje ako k dobrému – ako k tomu, ktorý prichádza od Boha a je Boží Syn. Aby ho videl ako záchrancu zo slepej uličky vykúpenia skrze vlastný výkon a skutky a aby ho prijímal ako Pána, ktorý je hoden poslušného nasledovania. Boh je dobrý a Ježiš - ten, ktorý je Pánom z neba - je dobrý. Len u toho, ktorý je dobrý, môžeme nájsť záchranu a pri stvorení nám darovanú (a skrze hriech stratenú) krásu a slávu. Boh je zdroj všetkého dobrého. Všetko, čo Boh robí a hovorí, je dobré. A všetko, čo dáva, je dobré.

Dobrý človek dosiahne priazne od Hospodina (Pr 12,2a KB).

Ten, kto pochopil, že sa dobrým nemôže stať vlastným úsilím a kto prišiel k studni spasenia Ježiša Krista, prijíma zdarma večný život. Boh mu odpúšťa, prijíma ho a dáva mu poznávať to, čo prevyšuje poznanie – svoju lásku. Čím viac  v nás dobrý Boh môže pôsobiť skrze Ducha svätého a čím viac sme na ňom závislí a jemu vydaní, tým viac môžeme prežívať jeho lásku. Sme zmierení s Bohom a on si nás obľúbil. Pre vieru v Ježiša Krista sme sa Bohu zaľúbili. Prežívaš Božiu priazeň? Dobrým a spravodlivým sa stávaš, keď sa necháš obdarovať Božou láskou. Najväčší dar a prejav tejto lásky je zástupná smrť Ježiša Krista za tvoje hriechy. Prijmi tento všetko prevyšujúci dar a na ceste nasledovania svojho dobrého učiteľa si stále uvedomuj a prijímaj Božiu priazeň. Páčiš sa Bohu!

Lebo ten, kto ma nájde, nájde život a dosiahne priazeň od Hospodina (Pr 8,35).

Kapitola, v ktorej je umiestnený tento verš, hovorí o múdrosti. Múdrosť je tu predstavovaná ako osoba. Verím, že touto osobou je myslený Ježíš Kristus. Veď v ňom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Kto hľadá, ten nájde. Ak hľadáš Božiu múdrosť, nájdeš ju. Ak celým srdcom hľadáš Ježiša, nájdeš ho. A keď si našiel múdrosť  zjavenú v Kristovi, našiel si život. Naplnenie tvojho života je v tom, že nájdeš Ježiša a žiješ s ním. Nič iné ti život nemôže dať. Ježiš je tvoj život a zmysel tvojho života je len v ňom. Každý deň hľadaj jeho múdrosť a vedenie. Každú chvíľu hľadaj to životodarné a naplňujúce spoločenstvo s ním. Kto našiel Ježiša, našiel u Hospodina zaľúbenie. Život s Ježišom je život vo vedomí Božej priazne. Boh má vo mne zaľúbenie! To, čo ťa nasýti, je Božia láska. Toto je veľmi dôležitá lekcia pre všetkých mladých, ale i starších, ktorí hľadajú svojho životného partnera. Poďme však ďalej…

Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od Hospodina (Pr 18,22).

Hľadáš manželku? Hľadáš manžela? Vedz však, že vo svojom partnerovi nenájdeš život. Nájdeš v ňom dobré, ale nie život. Tvoj život môže dokonale naplniť len poznanie Ježiša a jeho lásky. Boh ti chce dať životného partnera ako svoj dar. No to prvé, čo Boh chce, je, aby našiel život a obdŕžal od neho zaľúbenie. Myslím si, že to je určitý predpoklad pre naplnenie tvojej túžby po partnerovi. Najskôr dosiahni lásku a priazeň od Boha. Jeho Slovo a jeho prítomnosť ti má byť rozkošou.

Sú tiež aj ľudia, pre ktorých je dobré zostať bez životného partnera (viď Mt 19,12). Taký život je, rovnako ako život v manželstve, darom od milujúceho Boha a prejav jeho zaľúbenia. Je dobré nájsť Boží plán pre svoj život. Každý má od Boha svoj vlastný dar, jeden tak, druhý inak (viď 1K 7,7). Boh nás povolal k pokoju.

Stretol som sa už s niekoľkými ľuďmi, ktorí si to poplietli. Mysleli si, že keď nájdu manželku (manžela), nájdu život. Keď vidím takého vyprahnutého a nenásytného človeka, modlím sa za ochranu žien (mužov) v jeho okolí. Taký človek potrebuje prežiť Božiu priazeň, inak by partnera vysával a zneužíval k svojmu naplneniu. Zvlášť v manželstve platí zásada: Blaženejšie je dávať než brať (Sk 20,35).

Keď som so svojou budúcou manželkou Renátou hľadal Božiu vôľu pre náš vzťah, Duch Svätý jemne hovoril k môjmu srdcu: „Dávam ti Renátu ako tvoju ženu a mám veľkú radosť, keď ťa týmto darčekom môžem obdarovať. Je pre teba darom mojej lásky. Nezabudni však, že som ti ju pridal ešte navyše k prežívaniu rozkoše a nadšeniu, ktoré máš vo mne. Vo mne je tvoje naplnenie a ako prídavok k mojej plnosti ti dávam ešte radosť z tvojej ženy.“

Čítali sme, že kto našiel ženu, našiel dobré. Dobrý je Boh a všetko, čo od Boha pochádza, je dobré. Tvoj životný partner má teda pochádzať od Boha. Bude to teda tiež isto partner, v ktorom je dobré - Boží večný život. Boh ťa nikdy nepovedie do vzťahu s neznovuzrodeným človekom, to by konal proti svojmu slovu (pozri 2K 6,14-18). Boh nemôže tak konať, pretože je pravdivý.

Chceš nájsť partnera - dobro od Pána? Aby si niečo mohol nájsť, musíš to hľadať. Tu však nemáš hľadať priamo partnera, ale Pána, lebo od neho dobrý partner pochádza. Hľadaj dôverné spoločenstvo s Bohom a on ťa k partnerovi privedie (a ako už som povedal skôr, niekoho potvrdí v tom, že má zostať sám a bude to pre neho šťastný a naplnený život).

Boh má pre teba dobré dary a veľmi túži po tom, aby ťa dobrými vecami obdarovával. Najväčší dar je život v Kristovi. Jeden z veľkých, krásnych a dobrých darov je životný partner. Kochaj sa zo spoločenstva s darcom, ktorý ti dá tento dar v pravý čas (pozri Ž 37,4). Hovor Bohu o svojich túžbach a vylievaj mu svoje srdce. On ich naplní svojou prítomnosťou a povedie ťa svojím Duchom.

Pozrime sa na Kralický preklad Príslovia 18,22. Nachádzame v ňom krásny obraz: Kto našiel manželku, našiel vec dobrú a NAVÁŽENIE lásky od Pána.  (DOSIAHOL lásku od Pána)

Dobrý dar životného partnera je prejavom Pánovej lásky. Nájdenie tohto daru je tu označené ako NAVÁŽANIE Božej lásky. Viete, ako sa vážila voda zo studne? Dlhou pákou sa spustilo vedro do studne. Zdvihnutím tejto dlhej páky sa potom plné vedro vytiahlo. Na tomto obraze si ukážeme tri fázy hľadania:

 

1. PRÁZDNE VEDRO SA SPÚŠŤA DO STUDNE

Ešte si nedosiahol vodnú hladinu a nenašiel svojho partnera. Nevieš, ako je studňa hlboká a ako dlho ešte budeš čakať. Satan ti chce zobrať pokoj a odviesť od spoliehania sa na Pána. Chce, aby si vzal všetko do vlastných rúk. Neboj sa! Vytrvalé hľadanie Boha a trpezlivé očakávanie naň sa ti bohato vyplatí. Vylievajte Bohu to, čo sa odohráva vo tvojom vnútri. On ti vo všetkom rozumie. Toto obdobie je krásne a veľmi dôležité. Boh túži, aby si prežil, že si v Kristovi doplnený (pozri Ko 2,10). Žiadne zahanbenie, žiadny strach a žiadny nedostatok nemá u teba miesto, veď tvojím manželom je tvoj Tvorca (Iz 54,5).

Pripravuj sa na manželstvo predovšetkým tak, že budeš viac poznávať Pána a jeho Slovo. Nauč sa každý deň brať nasýtenie pre svoju dušu v Božej milosti. Študuj tiež Písmo, čo hovorí o manželstve a rodine. Pozoruj zdravé rodiny. Môžeš sa tiež modliť za svojho budúceho partnera (aj keď ešte nevieš, kto to je), aby aj jeho Boh pripravil na spoločné manželstvo. Verím, že tvoje žehnanie Boh na jeho hlavu vloží.

 

2. VEDRO DOSIAHLO VODNÚ HLADINU A PLNÉ SA VYŤAHUJE ZO STUDNE

  Spôsob, ako ťa Boh privedie ku tvojmu partnerovi, môže byť veľmi nadprirodzený, ale aj veľmi prirodzený. Nehľadaj v tom vedu, ale buď predovšetkým úprimný. V žiadnom prípade nepoužívaj na získanie druhého manipulácie. Keď oslovíš druhého, neargumentuj Božou vôľou, ale daj mu priestor k slobodnému rozhodnutiu. Veľmi ľahko môžeš vzplanutia svojich citov zameniť za odvedenie od Pána. V tejto fáze sa veľa pýtaj Boha. Hovor mu všetko, čo prežívaš a s čím bojuješ. Nejednaj unáhlene. Nezáväzné chodenie veľmi zraňuje a je hriechom. Na druhej strane chodenie ešte nie je manželstvom. Je to obdobie, keď môžeš hľadať Pána, poznávať toho druhého a „spočítať náklady“. Až svadba je vstup do celoživotnej manželskej zmluvy.

Tiež si daj pozor na ľudí, ktorí si myslia, že sú "proroci", a spájajú druhých svojou domnelou „Božou“ vôľou. Ak ti niekto prorokuje, s kým máš chodiť a koho si máš vziať, je to falošný prorok a odvráť sa od neho! Prestupuje hranice novozákonného proroctva. Boh bude k tebe hovoriť osobne a priamo.

Pokiaľ si teda už našiel dobré - svojho partnera, a obaja máte istotu vo svojom srdci: „To je partner od Pána“, pripravujte sa na spoločný život. Toto obdobie obsahuje určité obmedzenia. Vedro už máš plné dobrej vody, ale ešte z neho nemôžeš piť. Musí byť najprv vytiahnuté zo studne. Poznávajte spolu svojho nebeského Otca. Spoznajte život a myslenie jeden druhého, ale sexuálne poznanie nech je pre vás tabu. Sexuálne spojenie pred svadbou je smilstvo. Tiež pestovanie predstáv a snívanie (v bdelom stave) o sexuálnom živote s druhým sú smilstvom. Stráž si preto svoju myseľ a panuj nad ňou. Nech sa vaše prejavy dôvernosti pred svadbou k týmto hriechom nepriblížia. Lepšie je mať nižšiu hranicu toho, čo si môžete dovoliť, než upadnúť do hriechu. Čo je však dôležité, aby ste o sexuálnom živote spolu pred svadbou hovorili a pripravili sa na naňho. Máš zdravé pohľady a postoje? Budete plánovať rodinu alebo nie? ... Môže vám tu pomôcť dobrá literatúra. Dôležitý je rozhovor a príprava na spoločný život s kňazom či skúseným kresťanom.

 

3. VEDRO JE VYTIAHUTÉ A TY PIJEŠ DOBRÚ PRAMENITÚ VODU

Je po svadbe a môžeš sa už bez obmedzenia radovať zo svojho partnera (pozri Pr 5,15-19). Alebo ako jeden kazateľ povedal: „Môžete sa milovať na plné pecky.“ Boh vám veľmi túži požehnať do každej oblasti vášho manželstva. Hľadajte preto predovšetkým jeho Kráľovstvo. Teraz trávite spolu veľa času a spoznávate viac chyby jeden druhého. Môže dôjsť aj k určitému rozčarovaniu. Môžete si však odpúšťať, o všetkom spolu hovoriť a navzájom sa za seba prihovárať a žehnať si. Zasievajte svojimi ústami do svojho manželstva dobré semeno Božieho slova. Ono vzklíči a prinesie nádherné ovocie. Žite pre Pána a jeden pre druhého a z vášho manželstva bude plynúť veľa dobrého aj do vášho okolia.

Otázky pre skúmanie možného budúceho partnera (nutné však vztiahnuť aj na seba):

 • Aký má vzťah k Bohu? Počuje jeho hlas (predovšetkým pri čítaní Písma)? Má ho rád?
 • Má vypestované zdravé pravidelné návyky (rozjímanie nad Slovom, modlitba ...)?
 • Má zdravý vzťah k cirkvi a zúčastňuje sa pravidelne jeho života?
 • Vie, aké je pre neho Božie povolanie a poslanie?
 • Rozumie Božej obetujúcej sa láske, ktorá nás veľa stojí, alebo túži iba po telesnom kontakte?
 • Rozumie manželskej zmluve a vernosti v dobrom aj v zlom?
 • Vie načúvať alebo stále hovorí o sebe? Ide mu o prospech druhého alebo je sebecký?
 • Aké má vzťahy k druhému pohlaviu? V čistote, úcte, cudnosti?
 • Aký má vzťah k deťom? Vieš si ho predstaviť ako budúceho otca (či matku) svojich detí?
 • Je súcitný? Aký má vzťah k trpiacim, postihnutým a slabým?
 • Aký má vzťah k práci? Je lenivý alebo pracovitý?
 • Je zodpovedný, dochvíľny a poriadny?
 • Vie sa ovládať (v jedle, alkohole, počítači...)?
 • Aký má vzťah k otcovi a matke?
 • Aký má vzťah k autoritám?
 • Má vyriešenú minulosť skrze odpustenie a žehnanie alebo väzí v horkosti, sebaľútosti a sklamaní?
 • Ako reaguje, keď s ním nesúhlasíš?
 • Je urážlivý alebo má zmysel pre humor?
 • Je finančne sebestačný a nezávislý? Vie šetriť a hospodáriť s peniazmi, alebo väzí v dlhoch a musí mať všetko hneď?
 • Je štedrý alebo skúpy? Dáva desiatky?
 • Ako sa vie vyrovnať so životnými ťažkosťami?
 • Dokáže prejaviť svoju slabosť alebo všetko vie, všetkému rozumie? Má učeníckeho ducha?
 • Vie sa ospravedlniť (vyznať a opustiť zlé správanie)? Je zmierlivý?
 • Je vďačný alebo je nespokojnou a sťažujúcou sa obeťou?
 • Ako trávi voľný čas?

Autor: Tomáš Korčák


Článok bol preložený z originálu, ktorý nájdete TU.
Preklad: M. Šimčíková

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!