Keď sa ľúbime, nie je to hriech...

Aj tak sa raz vezmeme. Dnes sa to už tak neberie. Konkubinát je dnes bežný. Veď nespím s nikým iným. Sme do seba zaľúbení a Boh je láska, tak čo... Aj vy bežne počúvate takéto reči?

Keď sa ľúbime, nie je to hriech...
Foto: © pexels.com

Priznávam, že články, ktoré sem píšem, sú často mojimi názormi podopretými veršami z Biblie. Toto je však tak vážna téma, že nechajme hovoriť najmä Bibliu. 

Ide tu totiž o veľa. Ide o večnosť (duše). Aby sme si rozumeli – každý mimomanželský sex je považovaný slovami Biblie nie za „skúsenosť“, „lásku“, „zážitok“ a pod., ale za smilstvo

A čo teda o smilnení hovorí Písmo Sväté? 

„Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškvrnenia modlami, smilstva, zaduseného a krvi“ (Sk 15,19-20).

„Zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“ (Sk 15,29). 

„Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti“ (Rim 13,13).

„Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1Kor 6,9-10). 

„Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy! Boh však obráti i jedno, i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo“ (1Kor 6,13). 

„Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových údov urobiť údy smilnice? Rozhodne nie!“  (1Kor 6,15).

„Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu“ (1Kor 6,18). 

„Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc“ (1Kor 10,8).

„Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezuzdnosti, ktorej sa dopustili“ (2Kor 12,21).

„A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve“ (Ga 5,19-21).

„Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých“ (Ef 5,3). 

„Veď dobre viete, že nijaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve“ (Ef 5,5). 

„Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou“ (Kol 3,5).

„Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva“ (1Tes 4,3). 

„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh“ (Heb 13,4).

„Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou“ (Jud 1,7).

„Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť“ (Zj 21,8). 

„Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož“ (Zj 22,15). 

Apropo, nikde v Biblii sa nepíše...

... ak spolu chodíte dlho, môžete si užívať, koľko len chcete. 

... ak ste šialene zaľúbení, pre vás toto prikázanie neplatí. 

... ak to budú robiť mnohí okolo vás, šieste božie prikázanie sa anuluje. 

... ak príde doba, v ktorej sa akékoľvek smilnenie bude zdať moderné a na vás budú pozerať ako na bláznov, lebo sa budete držať Božieho slova, pokojne začnite žiť ako všetci ostatní, nech vás nevysmievajú a neohovárajú. 

Všimnime si tiež tieto Pavlove slová: 

„V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!“ (1Kor 5,9).

Čo nám nimi vraví? Pripúšťa, že svet je plný smilníkov (a lakomcov, vydieračov..), ale neakceptuje, aby takto konal „brat“, teda človek, ktorý tiež verí v Ježiša. Akoby Pavol rátal s tým, že podobné veci konajú pohania, neverci, ale veľmi prísne podobné činy posudzuje u človeka, ktorý sa považuje za kresťana. Prečo asi? 

Odpoveď (hádam, ale to už je len môj dohad) môžeme nájsť v inom verši: „Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora“ (Mk 9,42). 

Ak svojim príkladom, slovami, životným štýlom... Nebudeme chrániť čistotu ani my kresťania, aký príklad tým dávame iným? A najmä – aký príklad tým dávame svojim spoluvercom? Nebude náš vlastný pád ako lavína viesť aj k ich pádu? Nestrhneme na našej požitkami vydláždenej ceste do pekla aj iných? 

Ak svojim príkladom, slovami, životným štýlom... Nebudeme chrániť čistotu ani my kresťania, aký príklad tým dávame iným? A najmä – aký príklad tým dávame svojim spoluvercom? Nebude náš vlastný pád ako lavína viesť aj k ich pádu? Nestrhneme na našej požitkami vydláždenej ceste do pekla aj iných? 

Mnohí kresťania akoby si to nechceli pripustiť, ale smilnenie je ťažký, smrteľný hriech, teda taký, ktorý nás môže stáť večnosť s Bohom. Je pravda, že Boh nás miluje, ale rovnako je pravda, že nenávidí hriech. Dokonca by sa dalo povedať – práve preto, že nás miluje, nenávidí hriech. Vie totiž, že každý hriech nás (z)ničí. Ak nie hneď, po čase určite. 

Nemali by sme sa teda snažiť vsugerovať si, že Boh nám všetko odpustí len preto, že nás miluje. Áno, on nám CHCE odpustiť – ale odpusteniu predchádza naša úprimná ľútosť a pevné predsavzatie viac nehrešiť. Ak v spovedi vyznáš svoj hriech a ak sa mu budeš vyhýbať, ak sa ho úplne zriekneš, Boh naň zabudne a venuje Ti nielen svoje odpustenie, ale aj novú čistotu. Viacerí sme to zažili. 

Zdá sa ti to nemožné, ťažké? Nebude, ak budeš hľadať dôvody prečo žiť čisto, a nie výhovorky. Nebude to až také ťažké, ak uznáš, že VŠEVEDIACI Boh vie o tvojom živote, o tebe samom a o tvojej budúcnosti a následkov dnešného hriechu na ňu viac, ako ty sám. Nebude to až také ťažké, ak prijmeš, že Boh ti niečo prikazuje nie preto, aby ťa obmedzoval, ale aby ťa chránil. Nebude to až také ťažké, ak si na prvé miesto dáš Boha, nie sex či svoje predstavy o „láske“. Nebude to až také ťažké, ak do svojho boja o čistotu zapojíš Najčistejšiu Pannu Máriu a/alebo jej ženícha; ak ich budeš prosiť, aby orodovali o tvoju čistotu, a ak to nebudú len slová, ale tvoja úprimná túžba. 

A ako vraví Matka Tereza: „Musíme byť presvedčení, že nič nezdobí ľudskú dušu viac ako čnosť čistoty, a nič ju nehyzdí väčšmi ako neresť. Nemýľme sa však: sláva čistoty nespočíva v oslobodení sa od pokušení, ale vo víťazstve nad nim.“ 

Boh stvoril tento svet, je jeho pánom, a my by sme nemali dovoliť, aby nám naša pýcha dovolila myslieť si, že pravidlám lásky rozumieme viac a lepšie, ako on, ich Tvorca. Ak Boh trvá na čistej láske, ak Boh považuje akékoľvek smilnenie za ťažký hriech proti nej, našou úlohou nemá byť odporovať mu, prekrúcať jeho slová, ignorovať ho... Ale akceptovať to. Poprípade skúmať (so Svätým Písmom v ruke, s pomocou nejakej kvalitnej náboženskej literatúry, duchovných osôb, spoločenstva, veriacich známych...), prečo je čistota taká dôležitá. Keď (úprimne) veríme, že Boh je náš milujúci Ocko, ktorý chce pre nás len to najlepšie, určite uveríme aj tomu, že nám pomôže dopátrať sa k správnym motiváciám a sile vytrvať. 

Šťastné manželstvá a srdcia ľudí, ktorí sa rozhodli pre čistotu, sú skvelou vizitkou, že Boh vie, čo robí, a veľmi dobre vie, prečo chce, aby sme sa držali Jeho zákona. 

Koniec koncov, šťastné manželstvá a srdcia ľudí, ktorí sa rozhodli pre čistotu, sú skvelou vizitkou, že Boh vie, čo robí, a veľmi dobre vie, prečo chce, aby sme sa držali Jeho zákona. 

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami... sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 11).

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!