Ako pozvať Ducha Svätého do každodenného života?

Starovekí Kelti mali meno pre Ducha Svätého, volali ho Divoká hus. V tomto blogu by sme sa s vami chceli podeliť o naše denné vnuknutia z kurzu o Divokej husi. Jedná sa o 14-dielnu sériu predstavenú františkánom s menom otec Dave Pivonka a jeho hosťmi. Zámerom kurzu o Divokej husi je pozvanie na osobné stretnutie a obnova stretnutia s Duchom Svätým.

Ako pozvať Ducha Svätého do každodenného života?

Božia láska sa rozlieva

Boh nás miluje a nikdy nás neprestane milovať, aj keď sa voda pominie. Nech robíme čokoľvek, Boh nás miluje rovnako. Boh nám ponúka intímnosť s Ním, daruje nám pokoj a radosť. Boh chce, aby sme s Ním mali vzťah. Vzťah s Ním nás oslobodí, uzdraví a povýši, je osobný a intímny. Tento vzťah je naplnený láskou. Božia láska nám bola daná Duchom Svätým a denne sa nám ponúka. Láska s Bohom uspokojuje, ponúka všetko nové, dáva zmysel a má svoj účel. V nás je ukrytá túžba po Jeho láske, zažitie Jeho lásky je iné ako vedomosť o nej. Modlime sa opakovane, aby nám Pán Boh daroval svoju lásku cez Ducha Svätého. Pozvime ho preto do nášho srdca a nechajme sa ním viesť.

Boží dych

Sme povolaní žiť život v plnosti a nie v tme, ale vo svete. Ak niečo v našom živote chýba, nežijeme, ako chce Boh od nás. Náš duchovný život je potom podobný uzavretej miestnosti. Modlime sa preto za vyliatie Ducha Svätého. Duch Svätý prichádza v podobe ohňa a jazykov a náš duchovný život sa navždy zmení. Boží dych je obsiahnutý v celom Svätom Písme a tak ak niečo nedokážeme, prosme Ducha Svätého, aby vdýchol do nás život v plnosti.

Krst Duchom Svätým a ohňom

Ježiš nás prišiel pokrstiť v Duchu Svätom. Boh sa stáva osobným, je nad nami, láska voči nám víťazí, dáva nám pokoj, a preto nikdy nebudeme rovnakí. Keď sme slabí a modlíme sa, prichádza Jeho Duch. On sa modlí v nás a za nás. Všetko sa zmení, náš pohľad na život, naše čítanie Svätého Písma. Boh nám opakovane posiela Ducha Svätého, aby sme v ňom boli pokrstení. Prichádza láska, pokoj, porozumenie tomu, kto je Ježiš, ochrana pred všetkým, väčšia radosť, trpezlivosť. Potreba dávať, potreba zdieľať sa, potreba robiť viac. Toto je Ježišova moc prostredníctvom Ducha Svätého.

Duch a Panna Mária

Boh si vybral jednoduchú Pannu Máriu, ktorej povedal, že všetky národy budú oslavovať a nazývať ju blahoslavenou podľa svätého Lukáša. Bez Ducha Svätého by Panna Mária nebola schopná urobiť a dokázať všetko. Boh chce, aby sme boli naplnení Jeho Svätým Duchom, aby sme mohli žiť život naplno. Pán Boh si aj nás vyvolil ako Máriu, ale my sa podobne pýtame, ako sa to stane. Pri birmovaní dostávame Ducha Svätého, ale potrebujeme umožniť Duchu Svätému prijímať Jeho dary. Potom sa nám Duch Svätý stáva požehnaním a vedie nás k stretnutiu so živým Kristom. Iba sila Ducha Svätého nás zmení, premení, uzdraví.

Dary Ducha Svätého

Najlepším a najkrajším darom je dar Ducha Svätého, viac, ako si vôbec dokážeme predstaviť. Duch Svätý je ako vietor a dary Ducha Svätého sú ako plavba podporovaná vetrom. Keď odovzdáme svoj život Duchu Svätému, dostaneme oveľa viac. Ak sa obmedzíme na niečo v Duchu Svätom, veľa stratíme. Dary Ducha Svätého sú múdrosť, porozumenie, rada, sila, znalosť, zbožnosť a bázeň pred Pánom. Dary Ducha Svätého sú na naše posvätenie, na posilnenie, sú tu pre nás a majú svoj účel. Pri krste dostávame dary Ducha Svätého. Preto je Boh darcom darov a my sme jeho príjemcami.

Duch a Eucharistia

V eucharistickej modlitbe prosíme Ducha Svätého, aby nám priniesol to, čo chce Pán Boh. Vo Svätom Písme zazneli slová „jedzte moje telo a pite moju krv“, čo odradilo mnohých nasledovníkov Ježiša Krista. Jeho telo a krv je pre nás duchovným jedlom, ktoré prijímame a prostredníctvom Ducha Svätého rastieme. Keď máme v sebe Ducha Svätého, prítomnosť Krista je na svätej omši o to silnejšia. Na oltári sú ponúkané nie iba chlieb a víno, ale celé naše bytie. Eucharistia nám dáva všetko, čo v živote potrebujeme.

Duch adopcie

Máme Ducha Svätého, ktorý z nás nerobí otrokov, ale stávame sa jeho adoptovanými deťmi. Chce, aby sme ho volali Otecko, Abba. Pán Boh túži po našej láske, chce, aby sme s Ním boli osobní. Adopcia je dar, ktorý ostáva alebo pretrváva, preto sme Jeho milovaní. Náš Otec chce byť s nami, pri nás, v našej blízkosti. Ježiš prvýkrát oslovil Boha vo Svätom Písme “Abba”. Priniesol a ukázal nám nový rozmer vzťahu, do ktorého sme povolaní vstúpiť.

Duch a sviatosti

Jeden z najdôležitejších dní nášho života je krst. Náš život nebude nikdy rovnaký po tom, ako sme boli pokrstení. Krst je vstupnou bránou života s Duchom Svätým, do nového života. Krstom dostávame od nášho Boha milosť, ktorá nikdy nezahynie. Krst je tiež nevyhnutným krokom k birmovke. Birmovanie nám pomáha rásť v Duchu Svätom.

Plody Ducha Svätého

Poznáme sa podľa ovocia, ovocia Ducha Svätého. Aké ovocie prináša môj život? Denne sme konfrontovaní s tým, kým sme. „Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, jemnosť a sebaovládanie.“ Gal 5: 22-23. Ovocie Ducha Svätého je na mne vidieť a je výsledkom môjho vzťahu s Bohom, nie môjho úsilia. Prostredníctvom ovocia Ducha Svätého vieme, že náš život sa zmenil. Ovocie Ducha Svätého sa stane naším každodenným chlebom.

Duch a púšť

Duch Svätý viedol Ježiša Krista na púšť. Púšť je miestom izolácie, odsúdenia. Púšť bola v Starom zákone vnímaná ako zlé miesto, bez nádeje, jedla, bolo to miesto smrti. Ježiš Kristus však urobil z púšte nové miesto. Miesto, kde vznikajú dobré veci. Púšť všetko zmení, už nebude taká ako predtým. Na púšti diabol pokúšal Ježiša, nie Ducha Svätého. Duch Svätý Mu pomohol. Zlo nás vždy bude pokúšať tam, kde sme slabí. Preto sa púšť stáva miestom ničenia. Sme tam, kde nás Boh potrebuje, aby sme v sebe niečo zbúrali, napr. hrdosť, sebeckosť. Bojíme sa púšte, utečieme z nej, ale ak jej to dovolíme, zažijeme Ducha Svätého ako nikdy predtým. Púšť nám ukazuje prázdnotu, ticho, aby sme sa vnútorne prekonali. Máme byť tam, kam nás Duch Svätý vedie. Je to miesto, kde nachádzame Boha, a tam máme byť s Bohom prostredníctvom Ducha Svätého. Púšť netrvá večne. Je to len čas, aby nás Boh viedol.

Odsúdenie Ducha

Ježiš nás neprišiel odsúdiť, ale uistiť nás, že sme Jeho. Zlo hovorí, že Boh nám neodpustí, ale Duch svedčí, že áno, Boh nás miluje a odpúšťa nám. Duch Svätý nás presviedča, aby sme sa obrátili a vrátili sa domov, k Bohu. Zlý chce, aby sme sa držali svojich pádov, svojich chýb, svojich zranení, svojej minulosti tým, že sa budeme viniť a obviňovať. Keď zhrešíme, naruší to náš vzťah s Pánom, oddelíme sa od Neho. Zlomíme si teda srdce a spôsobíme bolesť, starosti Pánovi. Pán Boh nám ukazuje naše hriechy, aby sme sa od nich oslobodili. Musíme sa modliť k Duchu Svätému, aby sme poznali pravdu. Máme byť ticho a prosiť Pána prostredníctvom Ducha, aby nás usvedčil.

Sloboda Ducha

Pán Boh chce, aby sme boli slobodní, je to dar od samotného Boha. Sloboda je schopnosť zodpovedne žiť jeden s druhým. Sloboda pochádza od nášho Boha; môžeme si slobodne vybrať, koho milujeme. Boh nám dal slobodu rozhodnúť sa Ho slobodne milovať. Chcel vzťah lásky v slobode. Pán Ježiš prichádza, aby nás vyslobodil z hriechu a aby sme boli slobodní. Stretnutie s Ježišom z nás urobí lepšími ľuďmi. Kde je Duch Svätý, tam je sloboda. Boh nás oslobodzuje, dáva nám čistotu, jasnosť. Boh chce, aby sme boli slobodní od minulosti, hriechov, vecí, ktoré neradi robíme, závislostí, ...

Svedok Ducha

Relikvie svätých sú pripomienkou toho, že Duch Svätý v nich žil a stále žije. Duch Svätý žije vo svätých a svedčí skrze nich. Bez Ducha Svätého neboli schopní robiť to, čo robili. Keď zažívame Ducha Svätého, chceme o tom hovoriť druhým, evanjelizovať. Každý z nás má svoj vlastný originálny príbeh s Bohom, o ktorý sa môže podeliť s ostatnými. Evanjelizácia bez Ducha Svätého nie je možná. Poznáme veľa príbehov a Ježiša, ale môžeme hovoriť o Ježišovi ako o tom, koho poznáme a s ktorým máme vzťah. Keď príde Duch Svätý, spoznáme aj nášho Pána Ježiša. Je to Duch Svätý, ktorý evanjelizuje.

Duch si pamätá

Pán Boh sa nám chce darovať, darovať svojho Ducha. Chce, aby naše srdcia rástli, aby sme od neho mohli prijímať viac vecí. Ak chceme mať vzťah s Pánom Bohom, treba sa modliť. Ak chceme byť jeho učeníkmi, musíme Ho nasledovať. Musíme si nájsť miesto na modlitbu, miesto, ktoré je sväté a má na nás vplyv. Zapáľme si sviečku, keď sa modlíme. Je dôležité, aby sme boli v modlitbe v priebehu času dôslední. V modlitbe poznáme to, čo máme robiť. Duch Svätý nás naučí všetko, čo potrebujeme, a pripomenie nám, čo máme robiť. Jeho milosť si nenechávame len pre seba, ale šírime ju aj ľuďom okolo nás.

Na záver veríme, že čítaním nášho blogu ste sa mohli pozastaviť a rozmýšlať nad našimi každodennými vnuknutiami. Je našou nádejou a želaním, aby ste pozvali Ducha Svätého do svojho každodenného života. Modlíme sa, aby bol váš vzťah s Duchom Svätým obnovený a naplnený. Príď Duchu Svätý, si tu vítaný. Tvoje dary a ovocie sú to, čo potrebujeme.


Autori: Lenka a Marek

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!