Sobáš na úrade, v kostole alebo rovno v lietadle?

Letuška Paula Ruiz (39) a steward Carlos Elorriga (41) mali civilnú svadbu v roku 2010. Chystali aj cirkevný sobáš, ale kvôli zemetraseniu, ktoré poškodilo ich kostol sa už k tomu nedostali. Pred niekoľkými týždňami slúžili v lietadle pápeža Františka, ktorý letel ponad ich rodné Čile. Keď sa František dozvedel o ich príbehu, neváhal a navrhol im bezodkladný cirkevný sobáš. Súhlasili a vyslúžili si počas letu sviatosť manželstva. Obrad viedol samotný pápež.

Sobáš na úrade, v kostole alebo rovno v lietadle?
Foto: © pixabay.com

Prečo v kostole?

Gesto, ktoré v lietadle urobili Paula, Carlos a pápež František nie je o tom, aby si ľudia vyberali na cirkevné sobáše extravagantné miesta. Išlo o to, uvedomiť si, akú hodnotu má sviatostné manželstvo oproti civilnému zväzku. Poznáme mnoho ľudí, ktorí sa úprimne a obetavo  milujú a nie sú zosobášení v kostole. Carlos a Paula sa však rozhodli urobiť záväzok milovať sa Kristovou láskou. A to je hlavný rozdiel medzi civilným a sviatostným manželstvom. Pápež ich povzbudil, aby do stredu svojho vzťahu záväzne prijali Kristovu lásku. Jeho vernosť a bohatstvo života. Carlos a Paula sa v manželskom sľube cirkevnej liturgie nevložili len do svojich vlastných síl, ale otvorili sa novej milosti. Kresťanskí manželia sú pre nás obrazom toho, akou láskou miluje svoj ľud samotný Boh, akou láskou miluje Cirkev jej Nebeský Ženích. Čo o tejto láske píše Biblia?

Kresťanskí manželia sú pre nás obrazom toho, akou láskou miluje svoj ľud samotný Boh, akou láskou miluje Cirkev jej Nebeský Ženích. 

Manželské obrazy v Biblii

Biblia začína manželstvom Adama a Evy. Vo Svätom Písme nájdeme veľa ďalších manželských príbehov. Abrahám a Sára, Jakub a Ráchel, Tobiáš a Sára… V Evanjeliách čítame o svadbe v Káne, o otázke farizejov, či môže muž prepustiť manželku podľa Mojžišovho zákona, o otázke saducejov, ako bude vyzerať manželstvo po smrti… Pre obranu manželstva je popravený Ján Krstiteľ. O Kristovi Ženíchovi píše Pavol v 5. kapitole listu Efezanom a celá Biblia končí svadobnou Baránkovou hostinou v knihe Zjavení. 
Lekciu o manželstve v Biblii nám dáva Boh sám, keď seba samého nazýva ženíchom a manželom. Ak ste si to nikdy nevšimli, uvedieme aspoň jeden príklad: 
V ten deň – hovorí Pán – bude ma volať: »Môj manžel!« a nebude ma viac volať: »Môj Bál!«. … Vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie, zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána. (Oz 2)
Cez ústa prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a Ozeáša hovorí Boh o sebe ako o ženíchovi, ktorý túži po vernom a blízkom vzťahu so svojim ľudom. Uctievanie iných bohov označujú proroci za cudzoložstvo a Izrael je nazývaný slovami ako panna, nevesta, žena alebo milovaná. 
Pápež František v pôstnom posolstve 2015 vysvetľuje: “Ide o skutočnú ľúbostnú drámu, v ktorej Boh zohráva rolu zradeného otca a manžela, pokým Izrael hrá neverné dieťa a manželku.”  

Zmluvy, ktoré uzatvára Boh

Pred šiestimi rokmi sa v hlavnom meste Mexika odohrala veľká diskusia. Miestni poslanci prišli s návrhom sobášenia na dva roky. Čo to malo znamenať? Páry by podľa tohto návrhu zákona mohli uzatvoriť manželstvo na dva roky, a potom sa znovu rozhodnúť, či chcú byť spolu alebo nie. Predišlo by sa tak vraj mnohým súdnym sporom, ktoré absolvujú muži a ženy v rozvodových konaniach. Znie to ako zaujímavá pikoška, no zamyslime sa… Ak by také niečo prešlo, mohli by sme to stále nazývať „manželstvo“? 

Nie je zmluva ako zmluva. Na rozdiel od obchodnej, nájomnej zmluvy alebo dvojročnej akože-manželskej zmluvy v Mexico City, tie zmluvy, ktoré uzatvára Boh majú za cieľ trvalé zjednotenie. Spomeňme si na povolanie Abrama, ktorý v zmluve s Bohom dostáva nové meno, povolanie, plodnosť a prísľub nerozlučiteľnosti s ním i s jeho potomstvom. Spomeňme si na Božiu zmluvu s Adamom. s Noem, Mojžišom či Dávidom. Všetky z nich majú tri kľúčové vlastnosti:

a) vernosť - vylúčenie iných bohov, oddelenie sa od pohanov a hriešnikov...
b) plodnosť - povolanie k spravovaniu stvorenstva alebo územia, nový život, narodenie detí…
c) nerozlučiteľnosť - prísľub zotrvania, prísľub večnosti...

A teraz si všimnime, že formulka manželského sľubu odzrkadľuje práve tieto tri vlastnosti. „Sľubujem, že ti budem verným manželom.“ „Že ťa nikdy neopustím.“ „Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich…“  Vernosť lásky, plodnosť lásky, nerozlučiteľnosť lásky až do smrti. Nakoľko to snúbenec alebo snúbenica prežívajú vo svojom vzťahu s Bohom? Bolo by super, keby to prežívali veľmi osobne a mali o tom predstavu. Pretože, ak chcú sobáš v kostole, už onedlho budú sľubovať sebe a Bohu pred očami celej rodiny a zhromaždených priateľov, že túžia, aby sa ich manželská zmluva nápadne podobala na zmluvy ktoré uzatvára Boh. 

Ďakujeme

Budete sa brať na úrade alebo v kostole? Teraz, keď sme si priblížili manželskú zmluvu cez Božie Slovo cítime snáď veľký rozdiel v motivácii pre jednu alebo druhú možnosť. 
V našom manželstve si často opakujeme náš manželský sľub, keď prežívame skúšky, radosti, výnimočné situácie..., a nechávame  sa niesť Pánovou mocou tohto sľubu v každodennosti. Uvedomujeme si, že Boh vošiel do krehkého vzťahu muža a ženy, že sám Kristus ako ženích zomrel na kríži za svoju nevestu - Cirkev (porov. Ef 5). Preto skutočnosť, že naše manželstvo je dôležitým znamením pre svet nenesieme len ako ťarchu zodpovednosti, ale aj ako silu úžasnej lásky, ktorej sme sa otvorili v deň sobáša. Nezabúdame na dôležitý fakt o láske. Že: My milujeme, pretože on prvý miloval nás (1 Jn, 4, 19). Denne ďakujeme za našu sviatosť manželstva. 

Autor: Juraj a Mária Králikovci

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!